MR-RO-1

View larger

MR-RO-1

MB-LS-1

Moduł rozszerzeń wyjść przekaźnikowych z wyjściem MODBUS RTU.

 


Funkcje
* styk separowany 1P (NO/NC)
* sterowanie ON/OFF
* status wyjścia
* opcje sterowania czasowego:
    - opóźnione załączenie
    - opóźnione załączenie na zadany czas
    - praca cykliczna ON/OFF
    - praca cykliczna OFF/ON
* pamięć stanu po zaniku zasilania
* autostart dla funkcji czasowych
* czas ostatniego załączenia wyjścia
* liczba załączeń wyjścia
* liczba wykonanych cykli dla funkcji czasowych
 

Przeznaczenie
Moduł MR-RO-1 służy jako zewnętrzne urządzenie rozszerzające wyjścia przekaźnikowe sterowników programowalnych PLC lub innych urządzeń, w których wymiana danych odbywa się za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU.
            

Działanie
Moduł MR-RO-1 posiada sterowalne wyjście przekaźnikowe (styk separowany). Wyjście pracuje zgodnie z nastawionym trybem pracy i przypisanymi do niego parametrami.
Nastawę i odczyt stanu wyjść, parametry funkcji pracy oraz nastawę wszystkich parametrów komunikacji i wymiany danych realizujemy poprzez port RS-485 za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU. Załączenie napięcia zasilania sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Poprawna wymiana danych miedzy modułem i drugim urządzeniem sygnalizowana jest świeceniem LED żółtej Tx.
  

TRYBY PRACY

0. ON/OFF (włącz/wyłącz)
Domyślny tryb pracy modułu w którym wyjście jest bezpośrednio włączane i wyłączane za pomocą rozkazów wysyłanych poprzez Modbus.
   

1. Opóźnione załączenie
 


 

Po odebraniu rozkazu ON sterownik odmierza czas ustawiony w parametrze T1 i załącza przekaźnik. Wyłączenie przekaźnika nastąpi po odebraniu rozkazu OFF. Wysłanie rozkazu OFF w czasie odmierzania czasu T1 spowoduje przerwanie wykonywania cyklu. Kolejny rozkaz ON odebrany w czasie T­1 lub gdy przekaźnik jest już załączony zostanie zignorowany.
     

2. Załączenie na zadany czas
 


 

Po odebraniu rozkazu ON przekaźnik załącza się, a po upłynięciu zadanego czasu wyłącza się. Po odmierzeniu zadanego czasu ponowne uruchomienie cyklu możliwe jest poprzez wysłanie kolejnego rozkazu ON. Wysłanie rozkazu OFF powoduje wyłączenie przekaźnika. Rozkaz ON odebrany podczas odmierzania czasu T1 zostanie zignorowany.
  

3. Opóźnione załączenie na zadany czas
   


 

Po odebraniu rozkazu ON moduł odmierza czas T1, następnie zamyka przekaźnik na czas T2, po czym następuje wyłączenie przekaźnika.
Po wykonaniu pełnego cyklu kolejny cykl może zostać uruchomiony poprzez wysłanie kolejnego rozkazu ON. Wysłanie rozkazu OFF powoduje przerwanie wykonywania cyklu i wyłączenie przekaźnika. Rozkaz ON odebrany podczas wykonywania cyklu programu zostanie zignorowany.
  

4. Cykl OFF/ON
   


  

Cykliczne wykonywanie operacji OUT OFF (wyłączenie przekaźnika) przez czas T1 oraz OUT ON (załączenie przekaźnika) przez czas T2. Cykl uruchamiany jest poprzez wysłanie rozkazu ON. Liczba wykonywanych cykli zależy od ustawienia wartości rejestru 0x235. Jeżeli rejestr ten ustawiony jest na 0, to program wykonywać się będzie cyklicznie, aż do momentu wysłania rozkazu OFF. Jeżeli w rejestrze tym ustawiona jest wartość różna od zera (maks. 65535), to sterownik wykona zadaną ilość cykli, po czym się wyłączy.
Wysłanie rozkazu OFF w trakcie wykonywania cyklu przerywa jego wykonanie i wyłącza przekaźnik. W czasie wykonywania cyklu kolejny rozkaz ON zostanie zignorowany. Po wykonaniu zaprogramowanej ilości cykli kolejny rozkaz ON uruchomi program od początku.
  

5. Cykl ON/OFF
  


   

Cykliczne wykonywanie operacji OUT ON (włączenie przekaźnika) przez czas T1 oraz OUT OFF (wyłączenie przekaźnika) przez czas T2. Cykl uruchamiany jest poprzez wysłanie rozkazu ON. Liczba wykonywanych cykli zależy od ustawienia wartości rejestru 0x235. Jeżeli rejestr ten ustawiony jest na 0, to program wykonywać się będzie cyklicznie, aż do momentu wysłania rozkazu OFF. Jeżeli w rejestrze tym ustawiona jest wartość różna od zera (maks. 65535), to sterownik wykona zadaną ilość cykli po czym się wyłączy.
Wysłanie rozkazu OFF w trakcie wykonywania cyklu przerywa jego wykonanie i wyłącza przekaźnik. W czasie wykonywania cyklu kolejny rozkaz ON zostanie zignorowany. Po wykonaniu zaprogramowanej ilości cykli kolejny rozkaz ON uruchomi program od początku.
  

PAMIĘĆ STANU I AUTOSTART
  

Aktywna pamięć stanu po powrocie zasilania przywraca stan programu sprzed zaniku zasilania. Dla trybu 0 ustawia styk w pozycji sprzed zaniku zasilania, dla trybów 1-5 ustawienie pamięci stanu oznacza, że jeżeli w momencie zaniku zasilania program był w trakcie wykonywania, to po powrocie zasilania zostanie on uruchomiony od  początku.
Aktywna funkcja autostartu - tylko przy nieaktywnej funkcji pamięci stanu - to samoczynna realizacja wybranego trybu pracy po załączeniu zasilania modułu.
   


    


     


    


    


 

Dane techniczne

napięcie zasilania9÷30V DC
wyjście 
     stykseparowany 1P (1NO/NC)
     obciążenie (AC-1)<16A
portRS-485
protokół komunikacyjnyModbus RTU
typ pracySLAVE
sygnalizacja 
     zasilanieLED zielona
     komunikacjaLED żółta
pobór mocy<0,3W
temperatura pracy-20÷50°С
przyłączezaciski śrubowe 2,5mm²
moment dokręcający0,4Nm
wymiary1 moduł (18mm)
montażna szynie TH-35
stopień ochronyIP20

    
 


 

Power supply voltage9÷30 V DC
Measurement range1÷1200 Lux
portsRS-485
Communication protocolMODBUS RTU
The type of workSLAVE
Speed ??- adjustable1200÷115200 bit/s
Data bits8
Stop bits1 / 1.5 / 2
Bits of parityEVEN / ODD / NONE
Address1÷247
Maximum power consumption40 mA
terminalscrew terminals 2,5 mm²
Tightening torque0,4 Nm
Power consumption0,3 W
dimensions42 mm x 63 mm x 30 mm
Assemblyon wall
Level of securityIP65 - hermetic

30 other products in the same category: