Kategorie

NOTA PRAWNA

1.Twórcą i wydawcą strony internetowej www.fif.com.pl zwanym dalej Serwisem jest firma F&F Filipowski Spółka Jawna z siedzibą w Pabianicach, zwanym w dalszej części dokumentu Właścicielem.
2. Wszelkie prawa do serwisu jak również prawa do jego elementów (materiałów tekstowych, grafik, baz danych etc.) zastrzeżone są na rzecz F&F Filipowski Spółka Jawna. Zarówno Serwis, jak również każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 poz. 211).
3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych i baz danych oraz innych elementów umieszczonych w Serwisie, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do dóbr niematerialnych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszych "Zasad korzystania z serwisu www.fif.com.pl", zabronione jest w szczególności:
a) w celach komercyjnych: kopiowanie i modyfikowanie Serwisu lub jego elementów,
b) jakiekolwiek rozpowszechnianie publikowanych na stronach Serwisu materiałów tekstowych, reportaży, wywiadów i innych utworów.
4. Użytkownicy mogą korzystać z zasobów Serwisu  wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać zasad normalnego korzystania z zasobów lub godzić w interesy Właściciela.
5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w Serwisie na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
6. Jakiekolwiek inne, niż określone w pkt. 4 i 5 "Zasad korzystania z serwisu www.fif.com.pl korzystanie z zasobów zamieszczonych na stronach Serwisu bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Właściciela jest zabronione. Naruszenie praw Właściciela jak również podmiotów, których utwory lub bazy danych podlegają ochronie wynikającej ze stosownych przepisów prawa, w ramach współpracy z Właścicielem są zamieszczone na stronach Serwisu będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
7. Opinie i poglądy wyrażane w Serwisie są wyłącznie opiniami ich autorów. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby dane te były rzetelne i kompletne. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi użytkownik. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu. Dane dotyczące produktów oraz ceny zawarte na stronach Serwisu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zamieszczone na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na najlepszej wiedzy Właściciela. Dane techniczne zawarte w kartach katalogowych mogą ulec zmianie. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby te informacje były rzetelne i zawsze aktualne.
8. Właścicielowi niniejszego Serwisu przysługuje prawo do zmiany "Zasad korzystania z serwisu www.fif.com.pl". Zmiany obowiązywać będą od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.

9. Właściciel Serwisu w pełni respektuje prawo do ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z zasobów Serwisu nie  wymaga okazywania przez Użytkowników jakichkolwiek danych, które umożliwiały by ich identyfikację. Wyjątek stanowią newsletter, ankiety i konkursy, subskrypcja, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu.
10. Dane uzyskane w wyniku organizowanych ankiet i konkursów mają dla Właściciela charakter jedynie informacyjny i są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Właściciela zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).
11. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami "Zasad korzystania z serwisu www.fif.com.pl” i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
12. "Zasady korzystania z serwisu www.fif.com.pl " zapisane w niniejszym dokumencie wchodzą w życie z dniem 19 stycznia 2009 roku.