Moduł wyjść przekaźnikowych MR-RO-4

Moduł wyjść przekaźnikowych MR-RO-4

MAX-MR-RO-4, 5908312598671

Opis produktu

Moduł rozszerzeń wyjść przekaźnikowych.
Z wyjściem MODBUS RTU
.

Moduł rozszerzeń wyjść przekaźnikowych MR-RO-4 służy jako zewnętrzne urządzenie rozszerzające wyjścia przekaźnikowe sterowników programowalnych PLC lub innych urządzeń, w których wymiana danych odbywa się za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU.

Funkcje modułu rozszerzeń wyjść przekaźnikowych MR-RO-4

 • 4 niezależne wyjścia
 • sterowanie ON/OFF
 • status wyjścia
 • opcje sterowania czasowego:
  • opóźnione załączenie
  • opóźnione załączenie na zadany czas
  • praca cykliczna ON/OFF
  • praca cykliczna OFF/ON
 • pamięć stanu po zaniku zasilania
 • autostart dla funkcji czasowych
 • czas ostatniego załączenia wyjścia
 • liczba załączeń wyjścia 
 • liczba wykonanych cykli dla funkcji czasowych

Działanie
Moduł rozszerzeń wyjść przekaźnikowych MR-RO-4 posiada cztery sterowalne wyjścia przekaźnikowe (styki separowane). Każde z wyjść pracuje niezależnie zgodnie z nastawionym trybem pracy i przypisanymi do niego parametrami.
Nastawę i odczyt stanu wyjść, parametry funkcji pracy oraz nastawę wszystkich parametrów komunikacji i wymiany danych, realizujemy poprzez port RS-485 za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU. Załączenie napięcia zasilania sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Poprawna wymiana danych między modułem i drugim urządzeniem sygnalizowana jest świeceniem LED żółtej Tx.
  

TRYBY PRACY

0. ON/OFF (włącz/wyłącz)
Domyślny tryb pracy modułu, w którym wyjście jest bezpośrednio włączane i wyłączane za pomocą rozkazów wysyłanych poprzez Modbus.
 


  

1. Opóźnione załączenie
 


 

Po odebraniu rozkazu ON sterownik odmierza czas ustawiony w parametrze T1 i załącza przekaźnik. Wyłączenie przekaźnika nastąpi po odebraniu rozkazu OFF. Wysłanie rozkazu OFF w czasie odmierzania czasu T1 spowoduje przerwanie wykonywania cyklu. Kolejny rozkaz ON odebrany w czasie T­1 lub gdy przekaźnik jest już załączony zostanie zignorowany.
     

2. Załączenie na zadany czas
 


 

Po odebraniu rozkazu ON przekaźnik załącza się, a po upłynięciu zadanego czasu wyłącza się. Po odmierzeniu zadanego czasu ponowne uruchomienie cyklu możliwe jest poprzez wysłanie kolejnego rozkazu ON. Wysłanie rozkazu OFF powoduje wyłączenie przekaźnika. Rozkaz ON odebrany podczas odmierzania czasu T1 zostanie zignorowany.
  

3. Opóźnione załączenie na zadany czas
   


 

Po odebraniu rozkazu ON moduł odmierza czas T1, następnie zamyka przekaźnik na czas T2, po czym następuje wyłączenie przekaźnika.
Po wykonaniu pełnego cyklu kolejny cykl może zostać uruchomiony poprzez wysłanie kolejnego rozkazu ON. Wysłanie rozkazu OFF powoduje przerwanie wykonywania cyklu i wyłączenie przekaźnika. Rozkaz ON odebrany podczas wykonywania cyklu programu zostanie zignorowany.
   

4. Cykl OFF/ON
   


  

Cykliczne wykonywanie operacji OUT OFF (wyłączenie przekaźnika) przez czas T1 oraz OUT ON (załączenie przekaźnika) przez czas T2. Cykl uruchamiany jest poprzez wysłanie rozkazu ON. Liczba wykonywanych cykli zależy od ustawienia wartości rejestru 0x235. Jeżeli rejestr ten ustawiony jest na 0, to program wykonywać się będzie cyklicznie, aż do momentu wysłania rozkazu OFF. Jeżeli w rejestrze tym ustawiona jest wartość różna od zera (maks. 65535), to sterownik wykona zadaną ilość cykli, po czym się wyłączy.
Wysłanie rozkazu OFF w trakcie wykonywania cyklu przerywa jego wykonanie i wyłącza przekaźnik. W czasie wykonywania cyklu kolejny rozkaz ON zostanie zignorowany. Po wykonaniu zaprogramowanej ilości cykli kolejny rozkaz ON uruchomi program od początku.
  

5. Cykl ON/OFF
  


   

Cykliczne wykonywanie operacji OUT ON (włączenie przekaźnika) przez czas T1 oraz OUT OFF (wyłączenie przekaźnika) przez czas T2. Cykl uruchamiany jest poprzez wysłanie rozkazu ON. Liczba wykonywanych cykli zależy od ustawienia wartości rejestru 0x235. Jeżeli rejestr ten ustawiony jest na 0, to program wykonywać się będzie cyklicznie, aż do momentu wysłania rozkazu OFF. Jeżeli w rejestrze tym ustawiona jest wartość różna od zera (maks. 65535), to sterownik wykona zadaną ilość cykli, po czym się wyłączy.
Wysłanie rozkazu OFF w trakcie wykonywania cyklu przerywa jego wykonanie i wyłącza przekaźnik. W czasie wykonywania cyklu kolejny rozkaz ON zostanie zignorowany. Po wykonaniu zaprogramowanej ilości cykli kolejny rozkaz ON uruchomi program od początku.  

PAMIĘĆ STANU I AUTOSTART  

Dla każdego z wyjść istnieje możliwość aktywowania specjalnych funkcji pamięci stanu i autostartu.
Aktywna pamięć stanu po powrocie zasilania przywraca stan programu sprzed zaniku zasilania. Dla trybu 0 ustawia styk w pozycji sprzed zaniku zasilania, dla trybów 1-5 ustawienie pamięci stanu oznacza, że jeżeli w momencie zaniku zasilania program był w trakcie wykonywania, to po powrocie zasilania zostanie on uruchomiony od  początku.
Aktywna funkcja autostartu - tylko przy nieaktywnej funkcji pamięci stanu - to samoczynna realizacja wybranego trybu pracy po załączeniu zasilania modułu.


MB Config
Program umożliwia testowy odczyt wartości oraz dokonanie nastaw parametrów komunikacyjnych i konfiguracyjnych modułu.

mb_config_ro4.gif

Komunikacja modułu z PC za pomocą konwertera USB  CN-USB-485
Program bezpłatny.

Napięcie zasilania9÷30 V DC
Maksymalny prąd obciążenia AC-116 A
Element wykonawczy4 x przekaźnik
Konfiguracja styków4 x NO
Separacja stykuTAK
PortyRS-485
Protokół komunikacyjnyMODBUS RTU
Typ pracySLAVE
Prędkość - ustawiana1200÷115200 bit/s
Bity danych8
Bity stopu1 / 1.5 / 2
Bity parzystościEVEN / ODD / NONE
Adres1÷247
Przyłączezaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający0,5 Nm
Pobór mocy1 W
Temperatura pracy-20÷50°C
Wymiary4 moduły (70 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20
Schemat podłączenia

Reset ustawień komunikacji